Etosha Nationalpark

 

Etosha Nationalpark

... Rotichneumon.